بارداری ناخواسته با IUD
بارداری با IUD بارداری با داشتن IUD شایع نیست ولی امکان پذیر است. IUD  یکی از وسایل تقریبا امن در مورد پیشگیری از بارداری است. طبق تحقیقات این وسیله احتمال بارداری را در ۹۹.۷ درصد کاهش می دهد. اما با این وجود زنان کمی هستند که با داشتن IUD باردار شده اند. اگر شما نگرانی بارداری با داشتن IUD هستید حق دارید زیراکه ۲۵ درصد از بارداری ها با وجود رعایت مسایل پیشگیری مانند داروی های ضد بارداری به وقوع می پیوندد. علایم بارداری در صورت داشتن IUD علایم بارداری در صورت داشتن...
مشاهده جزئیات