مردان و خبر بارداری
همسرتان: واکنش مردان نسبت به بارداری چگونه است؟ احتمالا واکنش همسر شما نسبت به بارداری با واکنش دوست تان متفاوت است. در این مقاله دلایل چنین واکنش متفاوتی را خواهید یافت. سعی کنید این تفاوت نگرش را یک مسئله شخصی ندانید و صرفا تفاوت دیدگاه بدانید. دوست شما هنگام شنیدن خبر به بالا و پایین می پرد و شما را بغل می کند در حالیکه همسرتان سعی می کنید به تلویزیون نگاه کند و یا با موبایلش بازی کند. این صحنه برای شما اشناست؟ مردان همیشه مثل زنان به بارداری واکنش نشان نمی دهند. در حالیکه همیشه...
مشاهده جزئیات