آموزش مسایل جنسی به کودک
کودک و مسائل جنسی مترجم: نیما شاهین فر آموزش مسایل جنسی به کودکان از اهمیت بسزایی برخوردار است. بسیاری از مادران تعجب می کنند از اینکه چقدر زود باید این آموزش را شروع کنند. اگر می خواهند فرزندانشان بجای اینترنت و دوستانشان، از آنها این مسایل را بپرسند. باید این مسئله را در ذهن داشت که آموزش مسایل جنسی باید قسمتی از تربیت کودک باشد و در حین فعالیت های معمول روزمره وی به او این آموزش ها داده شود نه به صورت جداگانه و کلاس درس. در این مقاله با ترتیب سنی به این مسئله پرداخته شده است....
مشاهده جزئیات