آیا کودک واقعا مریض است؟ یا تظاهر می کند
آیا فرزند شما واقعا بیمار است یا تظاهر به بیماری می کند؟ مترجم: #نیما_شاهین_فر چگونه من می توانم بفهمم که آیا کودکم مریض است یا نمی خواهد به مدرسه برود؟ اگر راستش را بخواهید نمی شود به طور دقیق در تمامی موارد این را تشخیص داد ولی علایم زیر در بسیاری از اوقات درست هستند و می توانند یاری بخش باشند. "سرم درد می کند"   کودکان زمان زیادی را صرف توصیف سر دردشان می کنند. به همین دلیل پزشکان از ابزاری به نام "ونگ بکر"   Wong)-Baker FACES Pain Rating Scale ) برای...
مشاهده جزئیات