ارزیابی کمی و کیفی در دبستان
تفاوت های ارزیابی کمی و کیفی چند سالی است که مدارس ابتدایی در ارزیابی دانش آموزان از مقیاس کیفی به جای کمی استفاده می کند ولی این موضوع نه تنها تاثیر مناسبی در روند یادگیری در دانش آموزان نداشته است که اوضاع را به مراتب پیچیده تر از قبل کرده است . اما چرا ؟ ارزیابی کمی براساس آنچه دانش آموز نوشته است پیش می رود یعنی ممکن است دانش آموز بخشی از مفاهیم را به درستی نفهمیده باشد ولی در ارزیابی با سوالاتی که قبلا با آنها آشنا بود رو به رو شود و حتی پاسخ کاملی دهد . در ضمن در...
مشاهده جزئیات