ویژگی های آموزش و پرورش نروژ
ملاحظات علمی :  نرخ ثبت نام ناخالص برمبنای سطوح مختلف آموزشی طی سال 1995  پیش دبستانی : 101درصد .  اولین سطح : 99 درصد .  دومین سطح : 117 درصد .  سومین سطح : 5/58 درصد .  آموزش پیش دبستانی:  ساختار آموزشی  کودکستانها(مهد کودکها) که تسهیلات لازم را برای کودکان تا 5 سال را فراهم می نمایند، به دریافت شهریه مبادرت مینمایند.وزارت کودکان و امورخانواده که عهده دارمسؤولیت نظارت برعملکرد مراکز پیش دبستانی میباشد، با بخش نظام آموزشی مرتبط نمی...
مشاهده جزئیات