ویژگی های آموزش پرورش هلند
آموزش ابتدایی تاریخچه       در۱ اگوست ۱۹۸۸ قانون آموزش ابتدایی سال ۱۹۹۸(WPO) به اجرا در آمد وجایگزین قانون آموزش ابتدایی سال ۱۹۸۱ گردید.قانون آموش ابتدایی سال ۱۹۹۸ قانون آموزش ابتدایی سال ۱۹۸۱ وبخش های از قانون موقتی آموزش  استثنایی را در ربر می گرفت.هدف این قانون جدید افزایش توانایی مدارس ابتدایی عادی برای فراهم  آوردن تسهیلاتی برای دانش آموزان که مشکلات رفتاری ویادگیری دارند به این منظور که کودکان کمتری  به مدارس استثنایی ارجاع داده...
مشاهده جزئیات