تجهیزات و لوازم ادرای مدرسه

تاس اعداد به همراه ضرب و تقسیم و منها و جمع اعداد

ین محصول برای یادگیری مفهوم پایه عدد و چهار عمل اصلی به کودکان و دانش آموزان به صورت یکپارچه بسیار سودمند است.

فرش جدول ضرب

این فرش ویژه برای یادگیری جدول ضرب و فهم آن در حین بازی که وسیله اصلی دانش آموز برای فکر است کمک شایانی می کند.

جدول ضرب همه طرفه

این محصول مربوط به یادگیری سریع و آسان ضرب و جدول ضرب است که همراه با جواب ابزاری راحت برای این یادگیری است.

خانه اعداد

مفهموم عدد در کودک و یادگیری گفتن زمان از مفاهیم اساسی در یادگیری و رشد کودک است این محصول کمک آموزشی برای این امر بسیار مفید است.

ماز اعداد

یادگیری عدد با بازی بسیار سریع و لذت بخش است. این محصول برای یادگیری اعدا ببازی مهیجی برای کودکان فراهم می آورد.

مولاژ اسکلت بدن انسان

اسکلت بدن انسان و ویژگی های آن از نکات جذاب برای کودک است. این محصول کمک آموزشی برای یادگیری بدن پیچ و خم های انسان از کودکی برای مدارس ابزاری سودمند است. این محصول با بالترین کیفیت برای استفاده های متعدد طراحی شده است.

میکروسکوپ

دیدن چیزهای که در ظاهر نیست و ماهیت پنهانی اجسام توسط میکروسکوپ کمک آموزشی برای دانش آموزان و کودکات بسیار جذاب است. این محصول با بالاترین کیفیت و گارانتی برای استفاده های متعدد دانش آموزان و دبیران طراحی شده است.

آزمایشگاه های تجربی

طراحی آزمایشگاه تجربی بر اساس نیازهای کودک و قابلیت های مدرسه برای امور آموزشی یکی از دغددغه های مهم مدیران و دبیران است. طراحی آزمایشگاه با آخرین اصول روانشناتسی و فنی از جمله ویژگی این آزمایشگاه است.

تخته نقاشی منعطف

نقاشی و دست به قلم شدن از تفریحات و علایق کودکان است و رشدش تاثیر خارق العاده بر خلاقیت کودک دارد این محصول کمک آموزشی منطبق بر نیاز مدرسه و کودک است که در کمترین فضا قابلیت استفاده برای دانش آموزان متعدد را فراهم می آورد.

آموزش ساعت

این وسیله کمک آموزشی برای یادگیری مفموم زمان در کودک بر اساس اصول روانشناسی و یادگیری تسهیل فراگیری پایه ای زمان بسیار سودمند است.

تشکیل پرونده روانشناسی

داشتن پرونده روانشناسی که تمامی ویژگی های رواشناختی کودک را از کودکی ممورد بررسی دقیق و موشکافانه قرار داده در راستای شکوفایی استعدا های و شناخت جامعه کودک بسیار یاری بخش است. این خدمات به مدارس جهت داشتن پرونده روانشناسی طرح ریزی و اجرا می شود.