تشکیل پرونده روانشناسی thumb تشکیل پرونده روانشناسی

تشکیل پرونده روانشناسی

داشتن پرونده روانشناسی که تمامی ویژگی های رواشناختی کودک را از کودکی ممورد بررسی دقیق و موشکافانه قرار داده در راستای شکوفایی استعدا های و شناخت جامعه کودک بسیار یاری بخش است. این خدمات به مدارس جهت داشتن پرونده روانشناسی طرح ریزی و اجرا می شود.

پرونده روانشناسی شامل:

 • بررسی ویژگی های شخصیتی
 • ویژگی های رشدی
 •  بهره هوشی (IQ)
 • هوش هیجانی(EQ)
 • بهره رشدی(DQ)
 • بررسی ویژگی های شخصیت در دو مرحله شامل مصاحبه اختصاصی با کودک و خانواده و اجرای آزمون ها و فعالیت های زیر انجام می شود:
 • آزمون های ترسیمی شامل:
 • آزمون خانه، آدمک و درخت
 • آزمون ترسیم خانواده
 • آزمون های خودسنجی شامل:
 • آیزنگ
 • آزمون پنج عاملی نئو(NEO)
 • آزمون کتل

در قسمت مربوط به ویژگی های رشدی فعالیت های به شرح زیر اعمال می شود

 • بررسی مهارت های حرکتی که در دو سطح مهارت های ریز و درشت حرکتی انجام می شود
 • بررسی مهارت اجتماعی و ارتباط با والدین و دوستان
 • اعتماد به نفس و آگاهی از خود پنداره 
 • بررسی وضعیت تمرکز و توجه
 • بررسی اضطراب آشکار و پنهان
 • حافظه

بررسی وضعیت هوشی در دو مرحله شامل مصاحبه با کودک و از طریق بررسی پیشینه و آزمون های زیر انجام می شود:

 • آزمون ریون
 • آزمون وکسلر
 • آزمون کتل
 • آزمون گودیناف
 • بررسی هوش هیجانی از طریق مصاحبه با کودک و والدین و آزمون اختصاصی هوش هیجانی تحقق می یابد.
 • بررسی بهره رشدی شامل مصاحبه با والدین و بررسی موارد زیر حاصل می شود:
 • ویژگی شخصیتی و رفتاری
 • مهارت های حرکتی درشت
 • مهارت های حرکتی ظریف انطباقی
 • مهارت های کلامی

والدین

در راستای تشکیل پرونده های مشاوره و روانشناسی والدین همکاری فعالی باید داشته باشند بدین منظور مصاحبه های اختصاصی توسط روانشناس با والدین انجام می شود و در صورت تشخیص روانشناس آزمون های زیر به عمل می آید

آزمون ها شامل:

 • فهرست وارسی نقض عملکرد روانی-اجتماعی در کودکان 12-6 ساله(فرم گزارش والدین)
 • مقیاس سنجش کانرز برای والدین
 • مقیاس تاثیر مشکل وسواس برای والدین(CBSL)
 • فرم گزارش روانی برای والدین 6-3
 • فرم گزارش روانی کودکان و نوجوانان 16-4 سال برای والدین
 • آزمون سنجش تفاهم والدین و فرزندان

دانش آموزان 

در راستای تشکیل پرونده های مشاوره و روانشناسی مصاحبه های اختصاصی توسط روانشناس با دانش آموز  انجام می شود و رفتار های دانش آمور در موقعیت مختلف توسط روانشناس مشاهده و ثبت می شود   و در صورت تشخیص روانشناس آزمون های زیر به عمل می آید

 • پرسش نامه اضطراب حالت-صفت کودکان(پرسش نامه من چه احساس دارم)
 • مقیاس تجدید نظر نظر شده اضطراب آشکار کودکان(RCMAS) آنچه من فکر و احساس می کنم
 • پرسش نامه افسردگی کودکان
 • فرم خود گزارشی نوجوانان 18-11
 • پرسش نامه سازگاری برای دانش آموزان دبیرستانی (AISS)
 • پرسش نامه تطابق اجتماعی کودکان و نوجوانان(SAICA)
 • مقیاس سنجش عملکرد تحصیلی
 • پرسش نامه احترام به نفس کودکان
 • آزمون تاییدجویی کودکان(CAST)
 • پرسش نامه خودپنداری کودکان
 • پرسش نامه سنجش خلاقیت دانش آموزان
 • پرسش نامه نگرش نسبت به خلاقیت دانش آموزان 
 • پرسش نامه سنجش نیازهای دانش آموزان
 • پرسش نامه بررسی عمومی سلامت دانش آموزان

دوشنبه 13 شهريور 1396 02:33

09126074346

ارسال نظر

فرم سفارش محصول
 
زمان ثبت
دوشنبه 13 شهريور 1396 02:33
نگار پورادیب
09126074346
سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo