تجهیزات و لوازم ادرای مدرسه

تشکیل پرونده روانشناسی

داشتن پرونده روانشناسی که تمامی ویژگی های رواشناختی کودک را از کودکی ممورد بررسی دقیق و موشکافانه قرار داده در راستای شکوفایی استعدا های و شناخت جامعه کودک بسیار یاری بخش است. این خدمات به مدارس جهت داشتن پرونده روانشناسی طرح ریزی و اجرا می شود.

سفارش محصول
سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo