مرکز پزشکی آموزشی درمانی امام حسین (ع)

مرکزپزشکی و درمانی امام حسین(ع) بعنوان یکی ازمراکز آموزشی درمانی بزرگ با۵۶۴ تخت مصوب و۴۵۳ تخت فعال حاصل ادغام سه مرکزدرمانی جرجانی ، هشتم شهریور و شهید سهامی می باشد.
این مرکزدر تهران، خیابان شهید مدنی جنوبی بالاتراز سه راه شهید قجاوند واقع شده و یکی از مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی می باشد که دراوایل سال ۱۳۶۴ راه اندازی شده است.هشت سال دفاع مقدس ازمیهن و اعزام مجروحین ازجـبهه های نبـرد به تهران نیز شرایطی را ایجاد کرده بود که وجود یک یا چند مرکزتخصصی فعال نیز در این مجموعـه راه انـدازی شود. 
درحال حاضر این مـرکـز دارای تخصص های داخلی ، جراحی عمومی ، جراحی مغزو اعصاب، قلب وعروق ، عفونی ، گوارش، زنـان وزایمـان ، اطفـال ، چشم پزشـکی،، ارتوپـدی، روانپزشکی،دیالیز،آی سی یو و بخشهای پاراکلینیکی می باشد. کل مساحت درحدود ۹۳۰۰۰ مترمربع وکل زیربنای آن ۵۲۰۰۰ مترمربع است.
از نظـرنوع مالکیت ، مرکـز متعلق به دولت جمهـوری اسلامی ایران با بهره برداری بیمارستان می باشد.
از نظر درجه ارزشیابی براساس آخرین ارزیابی انجام شده درجه یک است . درحال حاضرترکیب نیروی انسانی این مرکزبشرح زیراست :
پیراپزشکی ۱۱۸ نفر، پرستاری۴۹۰ نفر، پشتیبانی۴۰۴ نفر،پزشک۱۱۰ نفـرو معاونت آموزشی۱۱۰نفرعضو هیئت علمی و ۱۳ نفرعضو غیــرهیئت علمی است ۷۵% از اعضای هیئت علمی متخصص و۲۵% فوق تخصص وفلوشیپ هستند.

بخش زنان طبقه دوم ساختمان اصلی

 ۳۷ تخت و۱۳ کات نوزاد می باشد

 • ریاست بخش: دکتر حسینی
 • معاون آموزشی بخش: دکتر فرزانه
 • سرپرستارخانم مریم زمانی
 • تعداد تخت۳۷
 • مشخصه های بارز بخش...
 • خدمات تخصصی ارائه شونده در بخش۱-در بخش سونوگرافی تخصصی جهت مادران باردار توسط متخصص انجام می گردد 
  ۲- نوار قلب جنین توسط دستگاه NST انجام می گردد 
  ۳-واکسینا سیون جهت کل نوزادان متولد شده در بیمارستان در بخش زنان انجام می گردد 
  ۴-در بخش در صورت نیاز شیمی درما نی انجام می گردد 
  ۵-جهت نوزادان غربالگری شنوایی در بخش انجام می گردد 
 • چشم انداز: (برنامه های آتی)...
 • تلفنهای داخلی۲۴۴۰-۲۴۳
   
سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo