ویژگی های آموزش و پرورش نروژ

ملاحظات علمی : 
نرخ ثبت نام ناخالص برمبنای سطوح مختلف آموزشی طی سال 1995 
پیش دبستانی : 101درصد . 
اولین سطح : 99 درصد . 
دومین سطح : 117 درصد . 
سومین سطح : 5/58 درصد . 

آموزش پیش دبستانی: 
ساختار آموزشی 
کودکستانها(مهد کودکها) که تسهیلات لازم را برای کودکان تا 5 سال را فراهم می نمایند، به دریافت شهریه مبادرت مینمایند.وزارت کودکان و امورخانواده که عهده دارمسؤولیت نظارت برعملکرد مراکز پیش دبستانی میباشد، با بخش نظام آموزشی مرتبط نمی باشند.طبق آمار سال 1999،4/51درصد ازکل کودکان متولدشده تا5 سال، درمؤسسات کودکیاری حاضرشده اند.این میزان برای کودکان زیر5 سال کمتر و برای کودکان 5 سال 81 درصد می باشد 
  
برنامه های آموزشی : 
محتوای برنامه های آموزش پیش دبستانی در زمینه 5 موضوع زیر است: 
جامعه ، مذهب و اخلاق . 
موضوعات زیبا شناختی . 
زبان ، متن و ارتباط . 
طبیعت ، محیط زیست و تکنولوژی . 
فعالیتهای بدنی و بهداشت . 
آموزش پایه : 
1.ساختار آموزشی : 
آموزش برای سنین 6 تا 16 سال اجباری می باشد . 
 مدارس مقطع دبستانی و متوسطة مقدماتی
سنین  6 – 16 
 مرحلة ابتدایی 
سنین  6 - 9 
 مرحلة متوسطة مقدماتی 
سنین 10 - 12 
 مرحلة تکمیلی متوسطه 
سنین  13- 16 
  
 طول دوره ی تحصیل : 
سال تحصیلی190روزمیباشدکه از اواخر ماه آگوست تا نیمة ژوئن ادامه دارد.هفتة ‌تحصیلی 5 روزمیباشد و تعداد دروس درهرهفته از20 درس درسال اول تا 30درس طی سالهای آخر Grunnskole طبقه بندی میگردد. 
هرکلاس درس 45 دقیقه بطول می انجامد.دردرون این چهار چوب،هیأت مدیرة مدارس میتواند طول یک روزتحصیلی رامعین نماید.حداقل ساعات آموزش سالیانه،570 ساعت(برای سنین7سال)،770ساعت(برای سنین 10 سال)و855 ساعت برای مقطع متوسطه مقدماتی درنظر گرفته شده است . 


حجم و اندازه ی کلاس و تعداد دانش آموزان: 


حداکثرتعداددانش آموزان هرکلاس28نفردرمقطع ابتدایی و30نفردرمقطع متوسطه مقدماتی می باشد. به استثنای مدارسی که دارای کلاسهایی با سنین مختلف می باشند،کلاسها مطابق با سن دانش آموزان ساماندهی میشوند . 
عموماً کلاسها توسط یک معلم برای تمامی موضوعات اداره و آموزش داده میشود.اما درمقطع متوسطه مقدماتی معلمین مختلف برای رشته های مختلف اعم از رشته های زبانهای خارجه ، اقتصاد خانواده و تربیت بدنی وجود دارد . 


 برنامه های آموزشی و محتوای دروس : 


وزارت آموزش پرورش مسؤولیت نهایی،تعیین سرفصلهای درسی،کنترل برتوسعه و تصویب برنامه های آموزشی،تعیین و تصویب برنامه های آموزشی و سرفصلهای آموزش و پرورش را بر عهده  دارد.برنامة  آموزشی جدید،که بیشتر برموضوعات برنامه های آموزشی متقاطع تأکید مینماید،درکل آموزش پایه مرحله بندی شده است. 
برنامه های آموزشی اصول و ضوابط اصلی را که معلمین دربرنامة آموزشی وفعالیتهای آموزشی اشان بکارمیگیرند،تعیین می نماید.بخش مرکزی منابع آموزشی ، کتب درسی را به تصویب می رساند . 
اصلیترین برنامه های آموزشی کل دورة Grunnskole بردروس مذهبی، ریاضیات ، مطالعات اجتماعی،هنروصنایع دستی، علوم طبیعی و موضوعات و رشته های محیط زیست، انگلیسی، موسیقی، اقتصاد خانواده و تربیت بدنی میباشند. 
  
پذیرش تحصیلی : 
ضوابط پذیرش : 
دانش آموزان آموزش اجباری را طبق تقویم و سال تولد زمانی که به سن 6 سال برسند، شروع می نمایند.قاعدة کلی اینست که دانش آموزان درمدرسه دولتی حاضر شوند که به محل زندگی آنها نزدیکترمیباشد یا مدرسه ای که برای جذب دانش آموز درناحیه ای که آنها زندگی می کنند درنظر گرفته میشود.مطابق با خواستة دانش آموزان ، ممکن است آنها در مدرسة دیگری پذیرفته شوند. مقاطع آموزش اجباری رایگان می باشد. 
ارزیابی تحصیلی : 
وزارت آموزش وپرورش مسؤول نهایی برگزاری امتحانات ملی وارزیابی تحصیلی می باشد. طی مقاطع ابتدایی و متوسطه، هیچگونه ارزیابی رسمی وجود ندارد. درمقطع متوسطة مقدماتی ارزیابی معلم بر اساس نمرات رشته های درهرسال یکبار صورت میگیرد.ورود به سال تحصیلی بعدی بصورت خودکارواتوماتیک صورت میپذیرد.از کل دانش آموزان امتحان ملی به عمل می آید. 
آموزش ابتدایی : 
ساختار آموزشی : 
برنامه های آموزش ابتدایی طی 2 دوره (4 سال و 2 سال) به افراد رده های سنی 9-6 سال  و 12- 10سال ارائه می گردد.گذراندن این مقطع آموزشی اجباری است.مدت زمان ارائه دروس در هفته45 دقیقه برای هر کلاس می باشد.   
  
برنامه های درسی دوره ابتدایی و مقدماتی متوسطه بنا به پایه تحصیلی : 
موضوعات 
    
آموزش اخلاق و مسیحیت و مذاهب ... 

زبان نروژی

ریاضیات 

مطالعات اجتماعی 

هنروکارهای دستی 

علوم طبیعی 

زبان انگلیسی 

موسیقی 

اقتصاد خانواده 

تربیت بدنی 

کارهای فوق العاده 
 
کارهای شورایی کلاسی 

فعالیت های آزاد 
    
ارزیابی تحصیلی :  
سه نوع ارزیابی در آموزش ابتدایی اعمال می شود : 
ارزیابی دانش آموز  . 
ارزیابی مدرسه بنیاد . 
ارزیابی نظام آموزش ملی . 
در دوره ابتدایی ارزیابی تحصیلی بصورت رسمی اعمال نمی گردد  . 
 

آموزش متوسطه : 
آموزش مقدماتی متوسطه : 
ارزیابی تحصیلی : 
در دوره مقدماتی متوسطه دانش آموزان نمره ای از دروس اجباری می گیرند و یک نمره کتبی نهایی نیز از سوی مسئولین کشوری داده می شود. سه نوع ارزیابی در آموزش مقدماتی متوسطه اعمال می شود: 
  ارزیابی دانش آموز 
  ارزیابی مدرسه بنیاد 
ارزیابی نظام آموزش ملی 
آموزش تکمیلی متوسطه : 
ارزیابی تحصیلی : 
ارزیابی مطابق با ارزیابی پیوسته و امتحانات پایان سال تحصیلی صورت می پذیرد. امتحانات معمولاً بطور اکتسابی برگزارشده و نمرات منظور میشوند. 
پیشرفت دربین مراحل به اجراء و عملکرد دانش آموزان مربوط میباشد.مدارس تکمیلی متوسطه، مدارکی را برای دوره هایی که منتج به ادامه درآموزش عالی میشود، صادر می نمایند.هیأت آزمون ملی مدارک فنی و حرفه ای را تصویب و تأیید مینماید. 
سیستم نمره دهی در نظام آموزش متوسطه: 
سیستم نمره دهی در نظام آموزش متوسطه از صفر تا شش متغیر است............... 
بالاترین نمره : 6 
نمره ی قبولی : 2   
پایین ترین نمره : 0 

ساختار آموزشی : 
آموزش ابتدایی درنروژ7سال بطول می انجامد.آموزش متوسطه مقدماتی و آموزش متوسطه تکمیلی سه سال بطول می انجامد.این مقطع ازتحصیلات فنی و حرفه ای و تحصیلات عمومی تشکیل شده است . تحصیلات عمومی ازدورة پایه (اولین سال) ، دورة پیش رفتة) ( Iدومین سال و دورة پیشرفتة(II)سومین سال که منتج به کسب مدرک آموزش متوسطه تکمیلی میگردد، تشکیل یافته است. تحصیلات فنی و حرفه ای ازدورة پایه(اولین سال) ، دورة پیشرفتة)  (IIدومین سال ودورة پیشرفتة (II)سومین سال یا دورة کارآموزی / آموزش عملی 1تا 2سال یا تست مهارت حرفه ای (شغلی) منتج به کسب مدرک، تشکیل یافته است.به دانش آموزان دوره های فنی و حرفه ای فرصت کسب شرایط ویژة مورد نیاز برای تحصیلات عالی داده میشود . 
  
ساختار آموزشی : 
آموزش پایه 
سن آغاز دوره : 6 سال 
سن اتمام دوره: 16 سال 
آموزش ابتدایی 
مدت زمان دورة : 7 سال 
طی سنین6 تا 13 سالگی 
آموزش مقدماتی متوسطة  
نوع مدارس ارائه کننده:Grunnskole , Ungdomstrinnet  
مدت زمان دورة: 3 سال 
طی سنین 13تا 16 سالگی 
آموزش تکمیلی متوسطة 
نوع مدارس ارائه کننده: Vidergende Skole 
مدت زمان دورة: 3سال 
 

سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo