ویژگی های آموزش پرورش هلندآموزش ابتدایی
تاریخچه

 

 

 

در۱ اگوست ۱۹۸۸ قانون آموزش ابتدایی سال ۱۹۹۸(WPO) به اجرا در آمد وجایگزین قانون آموزش ابتدایی سال ۱۹۸۱ گردید.قانون آموش ابتدایی سال ۱۹۹۸ قانون آموزش ابتدایی سال ۱۹۸۱ وبخش های از قانون موقتی آموزش  استثنایی را در ربر می گرفت.هدف این قانون جدید افزایش توانایی مدارس ابتدایی عادی برای فراهم  آوردن تسهیلاتی برای دانش آموزان که مشکلات رفتاری ویادگیری دارند به این منظور که کودکان کمتری  به مدارس استثنایی ارجاع داده شوند.این قانون شامل تأمین قانونی مدارس ابتدایی عادی ومدارس استثنایی سابق برای کودکان با مشکلات یادگیری ورفتاری ، کودکان با مشکلات یادگیری وکودکان پیش دبستانی با مشکلات رشد میباشد.از۱ آگوست ۱۹۹۸توسط قانون مراکز تخصصی کنترل شده است.مدارس متوسطه پیش ازآن تاریخ توسط قانون آموزش متوسطه اداره شده است.قانون موقتی آموزش استثنایی در۱آگوست سال۱۹۹۸لغوشد.

 

ساختار آموزشی

 

آموزش ابتدایی ۸ سال بطوری می انجامد وشامل کودکان ۴ تا ۱۲ سال می باشد هنگام ترک مدرسه ابتدایی کودکان قادر به رفتن به آموزش پیش حرفه ای (VBO)، آموزش مقدماتی متوسطه عمومی (MAVO)، آموزش تکمیلی متوسطه عمومی (HAVO)وآموزش پیش دانشگاهی(VWO) هستند.مدارس ابتدایی آموزش رسمی را برای کودکان ۵ تا ۱۲ ساله فراهم می آورند آموزش احباری در سن ۵ سالگی شروع می شود ولی عملاً اکثر کودکان در سن ۴ سالگی وارد دبستان می شوند .اخیراً  به مدارس این فرصت داده شده است  که فعالیت های خود را برای کودکان ۳ ساله تنظیم نمایند.درسال ۱۹۹۷، ۷۰۹۹ مدرسه ابتدایی عادی و۷۴۱ مدرسه ابتدایی ویژه وجود داشت. در این مدارس بش از ۱.۵ میلیون کودک شامل ۲۱۱۰۰۰ کودک اقلیت نژادی حضور یافتند.آموزش ابتدایی  تحت مسئولیت وزارت آموزش  قرار دارد در سطح محلی ، مقامات شهری ،مسئولین مدارس ، سیاستها ی آموزشی را نظام می بخشد.ناظرین آموزشی کیفیت  آموزشی را تحت نظر دارند.برای ارتقاء و اثر بخشی آموزش اندازه کلاسها در حال کاهش  است. مدارس دربازه کیفیت آموزش  به ناظران  ووالدین گزارش می دهند.

 

خط مشی قانونی درسال ۱۹۸۵ قانون آموزش  ابتدایی به اجر اگذاشته شد. سن شروع مدارس ابتدایی ۴ سالگی می باشد در شروع ۵ سالگی  کودکان قانوناً  باید در مدارس  حضور یابند.مدرسه ابتدایی شامل یک دوره ۸ ساله می باشد از ۴ سالگی تا ۱۲ سالگی  دانش آموزان در مدرسه حضور می یابند گروه های یک ، دو وسه اداره نوزادان واطفال را تشکیل می دهند .

 

همان اهداف وبرنامه های اساسی که  درWBO بر آموزش ابتدایی عمومی در نظر گرفته شده است برای اموزش ویژه نیز اعمال می گردد که در قانون موقتی آموزش ویژه وآموزش ویژه ثانویه تنظیم شده است.در۱آگوست ۱۹۹۸قانون جدید آموزش ابتدایی(WPO) به اجرا گذاشته شد. تا آن زمان مدارس معمولی  وویژه با قوانین جداگانه با اسامی قانون آموزش ابتدایی مصوب سال ۱۹۸۱ (WBO)وقانون موقت آموزش ویژه (ISOVSO)اداره می شدند.

 

 

 

این قانون جدید تدارکات قانونی مدارس ابتدایی معمولی ومدارس ویژه برای کودکان مواجه بامشکلات یادگیری ورفتاری (LOM) ، کودکان مواجه بامشکلات یادگیری (MLK) وکودکان مواجه با اشکالات تکاملی (IOSK) را در هم ادغام نمود .مدارس LOM;MLK;IOBK رسماً بعنوان مدارس ویژه آموزش ابتدایی خوانده می شوند. قانون جدید جایگزین قانون قبلی آموزش ابتدایی وقانون موقت آموزش ویژه شده است که مورد اخیر با قانون مراکز کارشناسی جایگزین شده است که نظام جدید بودجه های شخصی را برای کودکان دارای نیازهای ویژه سامان می بخشد.درسال ۱۹۹۳، اهداف اساسی برای آموزش ابتدایی وتمام سطوح آموزش ویژه تعیین گردید. مدارس باید  اهداف اساسی را حداقل در فعالیت های آموزشی خود ونیز در تعیین اهدافی که باید در پایان دوره آموزشی ابتدای کسب شود بکار گیرند.اهداف اساسی تعریفی کیفی در حوزه های علم، درک  ومهارت دانش آموزان فراهم می آورد. در پایان آموزش ابتدایی،دانش آموزان برای تعیین کسب  یا عدم کسب اهداف اساسی مورد آزمون قرار نمی گیرند. اهداف اساسی آنچه را که باید توسط مدارس ارائه شود تعیین نمی کنند . بازرسین آموزشی وظیفه دارند مدارس را از نظر تطبیق آموزشی ارائه شده یا اهداف اساسی مورد ارزیابی قرار دهند.

 

 

 

این فعالتی موضوعات آموزش ، قوانین حاکم بر آموزش سازمان یافته وموقیعیت کار مندان ، دانش آموزان ووالدین آنها بر قرار می کند.این فعالینت اموز مقدماتی در سال ۱۹۸۵به جای فعالیت آموزش کودکستانی  سال ۱۹۵۶ وفعالیت  آموزش ابتدایی سال ۱۹۲۰ به مرحله ارا در آمد.تا سال ۱۹۸۵ به این طرف مداری کودکستانی مجزایی برای سنین ۴ تا ۶ ساله با مدارس مقدماتی سبک قدیم که نیاز  گروه های سنی ۶ تا ۱۲ ساله را فراهم می کرد وجود داشت.همانطور که اشاره شد گرچه کودکان ۵ ساله توسط قانون ملزم به شرکت در کلاسها هستند تقریباً همه کودکام مدرسه مقدماتی را در سن ۴ سالگی شروع می کنند 

 

 

 

برای سالهای آتی درصد حضور کودکان ۱۰۰% می باشد.هدف آموزش ابتدایی ارائه آموزش بی وقفه ۸ ساله بعنوان زیر بنای برای اموزش متوسطه می باشد .

 

 

 

آموزش ابتدایی مطابق وهمساز با اهدافی چون : توسعه کودک از نظر عقلی واحساسی ، توسعه خلاقیت یادگیری دانش واکتساب مهارت های اجتماعی ، فرهنکی ، فیزیکی  می باشد .

 

 

 

آموزش ابتدایی در مدارس عمومی وخصوصی ارائه میگردد ۶۵% مدارس مقدماتی متعلق به ۶۵% مدارس مقدماتی متعلقبه سیستم آموزش خصوصی هستند والدین می توانند مدارس عمومی یا خصوصی را انتخاب کنند.به منظور اهداف آموزش مراجع عموم، بیشتر شهر های دارای شهرداری به نتواحی تحت پوشش جهت کسب اطمینان از تقسیم منطقه  دانش آموزان ، تقسیم می شوند.این قوانین مدارس استثنایی را در برنمی گیرد آموزش ابتدایی رایگان بوده وکتابهای درسی توسط مدرسه فراهم می شود مدارس مقدماتی به صورت واحدهای مختلط مجزا می شوند.همچنان که مدارسی برای تعیین موضوعات سازمان آزاد هستند امکان اینکه در یک کلاس بیش از یمک مقطع نیر باشند نیز فراهم است.چهار سال اول ، کلاسهای پایین .وچهار سال بعدی به کلاس های بالا مربوط هستند . همچنین احتمال دارد دانش آموزان توسط سطوح مختلف  موفقیت در امر تحصیل گروه بندی شوند ه امکان تغییر وجابجایی بین گروه های نیز ممکن است.در یک سال تحصیلی فقط یک معلم کلیه کتاب های درسی را تدریس می کند سشاید یک دبیر متخصص در زمینه ای مثل تربیت بدنی موضعات معین را تدریس کند گماردن یک معلم مختلف برای کلاس در پایان هر سال بعهده مدارس می باشد .

 

 

 

مدارس مقدماتی ممکن است از تسهیلات سرویس وخدمات راهنمایی ومشاوره که بیشتر در سطح منطقه وناحیه هستند استقاده کنند.سال تحصیلی از اول آگوست تا ۳۱ ژولای می باشد  تاریخ تعطیلات  تابستان ۶ هفته ای وتداوم آن  توسط مراجع عالی  دولتی مقرر می شود .

 

برنامه های آموزشی (ابتدائی)

 

از جمله برنامه های آموزش ابتدایی میتوان از موارد ذیل نام برد:

 

 

 

ـ تمرین های جسمی وهماهنگی حسی

 

 

 

ـ زبان هلندی 

 

 

 

ـ حساب وریاضیات

 

 

 

ـ زبان انگلیسی

 

 

 

ـ آموزش سلامتی

 

 

 

ـ مهارت های زندگی اجتماعی مانند ایمنی جاده

 

 

 

ـ جغرافیا ، تاریخ ، علوم ، مطالعات اجتماعی ،

 

 

 

- نهضت های فکری ، مذهبی

 

 

 

ـ نقاشی ، موسیقی ، صنعت گری،نمایش و تائتر

 

 

 

مدارس مقدماتی درانتخاب روش های تدریس ومندرجات برنامه آموزشی وهمچنین در انتخاب مواد درسی آزادند.آنها توسط دولت مرکزی مقرر نمی شوند اما موضوع فعالیت های تجاری می باشند.

 

انواع مدارس

 

آموزش ابتدایی در مدارس ابتدایی رایج ومدارس استثنایی ارائه می شود .

 

 

 

ـ مدارس رایج ابتدایی

 

 

 

مدارس رایج عادی تا ابتدای طبق قانون ، ۸ سال تحصیلی را ارائه می دهند آموزش ابتدایی اساس وپایه آموزش متوسطه را تنظیم می کند .

 

 

 

ـ مدارس استثنایی آموزش ابتدایی

 

 

 

مدارس استثنایی آموزش ابتدایی تسهیلات لازم را برای کودکانی که حداقل به طور موقت به برنامه های آموزش استثنایی نیاز دارند فراهم می کند .امرتدریس در این مدارس به گونه ای انجام می شود که دانش آموزان بیشتری را تا آنجا که امکان دارد به مدارس عادی باز می گردانند . زمانی که این امر ممکن نباشد هدف از آموزش توانا نمودن دانش آموزان بای ادامه تحصیل دریک مدرسه متوسطه عادی است.طبق قانون آموزش ابتدایی تمام مدارس ابتدایی باید جزء یک کنسرسیوم جزء یک کنسرسیوم باشند که از یک یا چند مدرسه ابتدای عادی ویک یا چند مدرسه استثنایی ابتدایی تشکیل شده باشد.هر کنسرسیوم حداقل باید ۲۰۰دانش آموز داشته باشند  یعنی بتواند تسهیلاتی را برای نیازها هر یک از دانش آموزان فراهم کند ، تا آنجا که ممکن است کودکان بیشتری بدون وقف مراحل پیشرفت را طی کنند در عمل باید به کودکان در داخل کلاس ومدرسه خود وهمراه با یک مدرسه استثنایی یا در یک استثنایی ابتدایی کمک ارائه شود .

 

پذیرش تحصیلی
شرایط پذیرش

 

مدارس ابتدایی برای کودکان ۴ تا ۱۲  ساله امکانات فراهم می کنند ممکن است که مقام مسئول  مدرسه به کودکانی که هنوز ۴ ساله نشده اند اجازه بدهند که ۵ روز در هفتهدر یک دوره دو ماهه قبل از روز تولد  چهار سالگی  شان به مدرسه  بروند. تا به محیط مدرسه  عادت کنند.کودکان به طور رسمی قبل از روز تولد  چهار سالگی در مدرسه پذیرفته نمی شوند . تحصیل تمام وقت از ۵ سال تولد کودک اجباری است از ۱ آگوست ۲۰۰۲ مقرر شد ه سن شروع مدرسه به ۴ سالگی کاهش پیدا کرده است .این کار به این دلیل انجام شده است تا به حذف وضعیت نا مطلوب  آموزش کودکانی  که حزء گروه های در معرض این خطر هستند کمک نماید.کمیته نیارهای فردی تا حدی بر اساس گزارش آموزش که توسط  مدرسه کودکم ارائه می شود تصمیم می گیرد که آیا کودک باید به مردسه استثنایی ارجاع داده شود یا خیر .

 

 

 

درهر صورت این وظیفه بر عهد مقام مسئول  مدرسه استثنایی است ووظیفه pcl نمی باشد. Pclتوسط مقام مسئول مدارس در یک کنسرسیوم ایجاد می شود وباید حداقل ۳ عضو داشته باشد.اگر کنسرسیوم شامل یک مدرسه استثنایی آموزش ابتدایی باشد طبق درخواست والدین کمکیته نیازهای فردی تصمیم گرفت که ایا جابه جایی در چنین مدرسه ای ضروری است یا خیر

 

 

 

اگر در کنسرسیوم ، مدرسه استثنایی نباشد کمیته مدرسه ابتدایی کودک را راهنمایی می کند تا چطور آن مدرسه امکانات لازم را برای نیازهای کودک فراهم کند یا اینکه تصمیم بگیرند که آیا ارجاع کودک به جای دیگر ضروری است یاخیر ؟

 

 

 

ممکن است کنسرسیوم به کمیته  تذکر دهد که مدارس رایج را به صورت گروهی  در مورد تهیه امکانات خص راهنمایی کند وبر کیفیت چنین فعالیت ها نطارت نماید .

 

گروه بندی

 

مدارس عادی ابتدایی ومدارس استثنایی آزاد هستند تا درباره سارمان  داخلی خود تصمیم بگیرند هر کلاس ممکن است شامل یک یا چند گروه سنی باشد.در اغلب مدارس ابتدایی دانش آموزان طبق سن گروه بندی می شوند به طور کلی بر طبق سن ۸ کروه وجود دارد وهر کودک از سال  اول شروع می کند ودر اغلب موارد هر سال یک کلاس بالاتر می رود تا اینکه تحصیل پایان میپذیرد .سال اول تا چهارم مشترکاً به مبتدی ها وسالهای ۵و۶ به پیشرفته ها معروفند.یا اینکه ممکن است مدارس به بخش های مبتدی ومتوسطه وپیشرفته ۴ تا ۵ و۷ و۸ تقسیم شوند

 

 

 

تعداد دانش آموزان در هر کلاس

 

 

 

سیاستی تنظیم شد تا تعداد دانش آموزان در کلاس را در چهار سال اول مدرسه ابتدایی کاهش دهد تا به کیفیت تدریس بهبود بخشد.اولین گاممها در سال ۱۹۹۷  با به کارگیری معلمان اضافه برداشته شد.مدارس ملزم شدند تا علاوه بر پرداخت هزینه های اختصاص داده شده به دستیاران آموزش ، معلمان اضافه را هم به کار بگیرند تا کیفیت تدریس را در سالهای ۱ تا ۴ بهبود بخشد.ممکن است که آنان با استقاده از منابع دیگر تعداد دانش آموزان را در هر کلاس کاهش دهند یا به کمک بیشتر در کلاس داشته باشند. هدف کاهش نمسبت معلمین به دانش آموزان به نسبت ۱ به ۲۰ در سال تحصیلی ۲۰۰۳ –۲۰۰۲ است.

 

اهداف آموزشی

 

هدف آموزش ابتدایی ، تحریک رشد عاطفی وخلاقیت وخلاقیت کودکان وکسب دانش لازم همراه با مهارت های اجتماعی ، فرهنگی وجسمی در یک دوره بدون وقفه است .

 

 

 

در این مقطع همواره این حقیقت مدنظراست که دانش آموزان دریک جامعه چند فرهنگی زندگی ورشد می کنند.در مورد کودکانی که نیاز به کمک اضافی دارند ، هدف توجه خصوصیی وفردی نسبت به یک دانش آموز است که بر اساس نیازهای کودکان طراحی می شود .

 

 

 

از جمله مهمترین اهداف آموزشی مراکز آموزش ابتدایی میتوان به موارد ذیل اشاره نمود :

 

 

 

. توسعة حسی ،‌فکری و خلاقیت

 

 

 

. کسب دانش مقتضی جهت ادامة تحصیل در مقطع متوسطه

 

 

 

. کسب مهارتهای اجتماعی ، فرهنگی و جسمانی در جامعة چند فرهنگی

 

برنامه های آموزشی

 

مدارس ابتدایی آزادند تا تصمیم بگیرند که چه مقدار زمان وچه وقت در موضوعات مختلف برنامه آموزش صرف شود.تنها محدودیتی که دارد مربوط به تعداد حداقل ساعات تدریس در سال است که توسط قانون مقرر می شود کل شاخص حداقل بای چهار سال اول ۳۵۲۰ ساعت وبرای چهار آخر ۴۰۰۰ ساعت است .ممکن است که مدرسه با پراکندگی یکسان فعالیت در طول در طول روز، ۵.۵ ساعت طول بکشد.در ارتباط با فعالیت های فوق العاده ای که به منظور جلوگیری از یا حذف وضعیت نا مطلوب آموزش در نظر گرفته شده است ممکن است که این ساعت به دلیل فوق الذکر افزایش پیدا کند.لایحه ای هم اکنون در حال آماده شدن است که تدریس ۵ روز در هفته رابرای دانش آموزان اجباری می کند.طول یک روز تحصیلی معمولاً ۵.۵ ساعت حداقل ۳ ساعت در روز است هر زممان که ضرورت داشته باشد به دانش آموزان بیش از ۵.۵ ساعت در روز  درس داده می شود .تفاوت میان کلاسهای مبتدی وپیشرفته ۳۵۲۰ ساعت تدریس طی چهار سال اول و۴۰۰۰ ساعت تدریس درطول چهار سال آخر لحاظ نمی شود. در عوض باید به دانش آمزوان حداقل ۷۵۲۰ ساعت در طول ۸ سال تدریس شود.ارائه چهار روز تحصیلی باید توسط شورای مشارکت که والدین نمایندگان آن هستند پذیرفته شود هر مدرسه عم می باید شورای مشارکت  داشته باشد .با عضویت درشورای مشارکت ، والدین می توانند چکونگی سازماندهی امر تدریس را تحت تأثیر قرار دهند.برخی از مدارس خصوصی شورای مشارکت تدارتد آنان به دلیل عقاید مذهبی وغیره از این کار معاف اند .

 

 

 

شورای مشارکت مدارس ابتدایی از دو گروه تشکیل شده است :

 

 

 

نمایندگان والدین ونمایندگان معلمان

 

 

 

 شورای مشاکرت دو وظیفه داد:

 

 

 

حق تصویب فعالت ها وحق اینکه مورد مشورت واقع شود

 

 

 

گفتنی است که لایحه در ۱ آگوست ۲۰۰۳ تصویب گردید.

 

 

 

از جمله مهمترین برنامه های آموزشی مراکز آموزش ابتدایی میتوان به موارد ذیل اشاره نمود :

 

 

 

. آموزش در جهت حواس پنجگانه (خواندن ، نوشتن ،موسیقی،نقاشی، صحبت کردن) و فعالیتهای بدنی (کاردستی ، بازی)

 

 

 

. آموزش زبان هلندی ( جلوگیری از پیشرفتهای کودکان بویژه در اقلیتهای قومی )

 

 

 

. یادگیری هدفدار بصورت مختصر و مفید

 

 

 

. حذف مدرک پایان دوره و اعطاء گزارش کلی از وضعیت دانش آموز در مدرسه و ظرفیت یادگیری او همراه با یک امتحان نهایی

 

 

 

. ارتقاء اعتماد به نفس اجتماعی و بهداشت فردی و اجتماعی از جمله ایمنی عبور و مرور

 

 

 

مدت زمان کلاس ارائه دروس در هفته

 

 

 

. میانگین سالانه در چهار سال اول : ۷۷۰ ساعت درسی

 

 

 

. در چهار سال دوم دبستان :  ۱۰۰۰ ساعت درسی

 

 

 

برنامه های درسی بنا به پایه تحصیلی

 

 

 

. آموزشهای بدنی و حسی

 

 

 

. زبان هلندی

 

 

 

. حساب و ریاضیات

 

 

 

. زبان انگلیسی

 

 

 

. جغرافیا

 

 

 

. تاریخ

 

 

 

. علوم طبیعی ( زیست شناسی )

 

 

 

. تعلیمات اجتماعی ( شامل علوم سیاسی )

 

 

 

. آموزشهای ذهنی و روانی

 

 

 

. رسم و نقاشی

 

 

 

. موسیقی

 

 

 

. کاردستی

 

 

 

. بازی و ورزش

 

 

 

ارتقاء تحصیلی

 

 

 

ارتقاء تحصیلی در مقطع آموزش ابتدایی به صورت گذراندن موفقیت آمیز دوره و آمادگی جهت ورود به مقطع متوسطه با دریافت کارنامة وضعیت تحصیلی  رخ می دهد. 

 

 

 

ارزیابی تحصیلی

 

 

 

ارزیابی عملکرد  آکادمیک دانش آموزان در همه موضوعات ادامه دارد این ارزیابی در فواصل قاعده مند  توسط معلم بر اساس همه کارهایی که در طول یک سال تحصیلی دخیل اند به مرحله اجرا در می آید . ازمقیاس ۱- ۱۰در سیستن نمره دهی استفاده می شود.نمره ۱خیلی ضعیف ونمره ۱۰ بسیار عالی است.پیشرفت شخصی دانش آموزان  درگزارشات مدارس ثبت می شود.هر مدرسه  با شیوه های خاصی  سعی در وفق دادن دانش آموزان ضعیف دارد.معلم واولیای مدرسه درخصوص  اینکه یک شاگرد می توانند به کلاس  بعدی راه یابد تصمیم گیری میکنند هرچند امکان انکه دانش آموزان یک سال تحصیلی را دوبار تکرار کنند وجود دارد ولی با این حال تعاداد کمی از دانش آموزان مجبور به تکرارپایه تحصیلی می شوند.

 

 

 

ارزیابی تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی با استفاده از امتحان اصلی نهایی  ( CITO test ) از سوی مؤسسه ملی سنجش آموزش و همچنین اعطاء آزادی عمل به نهادهای مسئول هر ناحیه در زبان و زمان آموزشی  صورت می گیرد.

 

 

 

سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo