چگونه شادی آفرین زندگی خود باشیم

"چگونه شادی آفرین زندگی خود باشیم"

نویسنده: آلبرت الیس

مترجم: عاطفه هوشان

بخشی از کتاب:

ناراحتی شما فقط به دلیل شرایط وموقعیت ها ی فعلی ویا گذشته شما نیست بلکه بسیاری از نگرانی ها را خودتان به وجود می آورید.

شما به جای انتخاب راه های درست ومنطقی برای کسب موفقیت وکسب لذت وتاییددیگران با خلق باید ها ونباید هاوخواسته های مطلق گرایانه حکم های نادرست وپافشاری بی جا در مورد آن هاباعث ناراحتی خود می شوید.

تمرین کنید، باید های مستبدانه خود را با تلاش وپشتکار به توقعات قابل انعطاف تغییردهید.

سعی کنید تفکر احساس و عمل تان با توقع همراه نباشد.

بپذیرید که اعمال واشتباه غیر اخلاقی ویا احمقا نه ای که از شما ودیگران سر می زند هر گز باعث نمی شوند که به یک ادم بد وخبیث تبدیل شوید.

پس بهتر است از لعن ونفرین خود ودیگران دست بردارید.

رفتار ها واحساسات آشفته ای که به دنبال با ید ها ونباید ها برای خود به وجود می آورید را به طور جدی تغییر دهید، چون معمولا خودم عامل نگرانی هایم هستم پس قطعا می توانم از ناراحت کردن خود دست بردارم.

 من می توانم تفکرات غیر منطقی راکه بانی مشکلات رفتاری وهیجانی من هستندکاهش دهم.

خود را متقاعد می کنم که گاهی شرایط نا خوشایند باید در زندگی من به وجود آید تا من با آنها روبه رو شوم بر ان ها غلبه کنم. و بتوانم تغییر شان دهم واگر موفق نشدم انها را بپذیرم.

سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo